Latest

Diakin opiskelijat ovat mukana kehittämässä kulttuurisensitiivistä jalkautuvan työn mallia, jonka missiona on ehkäistä tarttumattomia sairauksia erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneiden parissa. Maahanmuuttajataustaisen väestön keskuudessa tarttumattomien sairauksien, joita ovat esimerkiksi diabetes, syövät ja sydän- ja verisuonisairaudet, esiintyvyys on nousussa.

Lähde

Käsitteet alusta ja alustatalous alkavat jo olla melko tuttuja. Teknologian kautta tarkasteltuna alusta on yksinkertaisesti tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa usean toimijan välisen arvonluonnin Internetissä. Alustatalous puolestaan voidaan määritellä esimerkiksi sen laajasta taloudellisesta vuorovaikutuksesta käsin: ”Alustatalous on talouden muodonmuutos, jossa ihmisten vuorovaikutuksen keinot ja tavoitteet ja siten myös instituutiot muuttuvat. Kun ihmiset vuorovaikuttavat alustoilla, sen sijaan, […]
Kaupunkilaiset kärsivät huonosta ilmanlaadusta erityisesti keväisin, kun katupölyä esiintyy hengitysilmassa korkeina pitoisuuksina. Keväiset katupölykaudet syntyvät, kun katuympäristöön talven aikana varastoitunut pöly vapautuu ilmaan suurina määrinä sääolosuhteiden ollessa sopivat. Katupölyn määrää voidaan vähentää vaikuttamalla pölyn syntymekanismeihin sekä tehokkaalla puhdistamisella.
Ilmastonmuutos voi vaikuttaa rajusti Suomenkin luontoon ja ekosysteemeihin, Jos hiilidioksidipäästöjen kasvu jatkuu entisellään.
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnittelussa pitää antaa mahdollisuuksia opiskella omaan tahtiin ja autonomisesti, yksin. Samalla on löydettävä keinoja yhteisölliseen oppimiseen sekä sosiaalisten suhteiden ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseen erityisesti etätyöskentelyjaksoilla ja niiltä palattaessa.

Valtioneuvosto on antanut selonteon julkisen talouden suunnitelmasta eduskunnalle. Osana puoliväliriihen uudelleenkohdennuksia strategisen tutkimusrahoituksen valtuutta alennetaan pysyvästi verrattuna edelliseen kehyspäätökseen 25 miljoonaa euroa ja Suomen Akatemian tutkimushankkeiden myöntämisvaltuutta 10 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lähtien.

Suomen Akatemian myöntämisvaltuutta laskee myös rahapelitoiminnan tuottoarvion aleneminen ja määräaikaisen kompensaation päättyminen vuonna 2024. Rahapelitoiminnan tuottoarvion lasku on hyvin merkittävä lisäuhka tutkimusrahoitukselle, ja tähän ongelmaan tarvitaan nopea ratkaisu.

Akatemian rahoitus kohdentuu pääosin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Leikkaukset vaikuttavat suoraan näissä tutkimusorganisaatioissa tehtävään tutkimukseen.

”Tämä on erittäin valitettava suuntaus. Luottamus siihen, että kansainvälisesti korkeatasoiselle tutkimukselle on pitkäjänteiset edellytykset Suomessa, kärsii nyt merkittävän kolauksen. Leikkauksia tutkimusrahoitukseen ei pidä toteuttaa”, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, professori Johanna Myllyharju sanoo.

”Tutkimusrahoituksen leikkaaminen lisää tutkijoiden siirtymistä pois Suomesta ja vähentää Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta korkean osaamistason maana. Tällainen suomalaisen tutkimuksen kulmakiven murentaminen olisi käsittämätöntä samaan aikaan, kun tutkimus- ja kehitystoiminnan kehitystavoite on asetettu korkealle ja kun tieteellä on tärkeä merkitys käsillä olevasta vakavasta globaalista kriisistä selviytymisessä”, Myllyharju lisää.

Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin. Nyt kerrotut leikkaukset ovat tähän tavoitteeseen nähden täysin päinvastainen toimi.

”Leikkaukset ovat erittäin valitettavia. Pitkäjänteisyys olisi tutkimuksen rahoituksessa ensisijaisen tärkeätä. Tutkimusrahoituksen leikkaaminen leikkaa myös koulutuksesta, sillä opetus perustuu tutkimukseen ja yliopiston tutkimusta tekevä henkilöstö toimii myös opetustehtävissä”, Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila sanoo.  ”Kannamme erityistä huolta myös rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen vaikutuksista tutkimuksen rahoitukseen. Tämä vaikutus voi olla erittäin merkittävä”, Mannila jatkaa.

Akatemia tiedottaa mahdollisista muutoksista mahdollisimman pian.

Vielä ehtii mukaan vesilintulaskentaan!

12.05.2021Luonnonvarakeskus

Luken, Luomuksen ja Suomen riistakeskuksen yhteinen uutinen Vesilintulaskennat ovat käynnissä …

Artikkeli Vielä ehtii mukaan vesilintulaskentaan! julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Tutkijat Tampereen yliopiston fysiikan laboratoriosta ovat kokeellisesti todistaneet, että kaksi fotonia voivat ryhmittyä samaan valonsäteen muotoon. Tuloksia voidaan hyödyntää kvanttiteknologioissa muun muassa kvanttilaskennan ja turvallisen tiedonsiirron alueilla. Menetelmä avaa myös uusia väyliä entistä tarkempien mittaustekniikoiden kehitykseen.
Vallalla olevat metsätalouden toimenpiteet heikentävät virtavesien monimuotoisuutta, selviää Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta yhteistutkimuksesta.

Virtavedet, jotka kuljettavat maa-alueiden ravinteita ja hiiliyhdisteitä järviin ja lopulta …

Artikkeli Virtavesillä luultua suurempi rooli globaalissa hiilen kierrossa julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Tutkimusprofessori Nesli Sözer (VTT) kertoo tutkimuswebinaarissamme Suomen ruokatutkimuksen ja innovoinnin strategiasta otsikolla “ Finland’s strengths and future priorities in food research and…

Turun Yliopistosäätiön Liedon Vanhalinnan apurahajuhlasta julkaistiin video keskiviikkona 12.5.

Suomen kasvatustieteellinen seura ja Koulutuksen tutkimuslaitos: Tieteellinen aikakauskirja Kasvatus siirtyy tämän vuoden puolella asteittain kotimaisten tiedelehtien yhteiseen Journal.fi-palveluun. Numerosta 1/2021 alkaen lehdet julkaistaan Journal.fi:ssa, mutta kaikki tilaajat saavat edelleen myös paperilehden.
Kesän kuntavaaleista on ennakoitu kaikkien aikojen somevaaleja. Moni epäilee sen tarkoittavan myös entistä henkilökeskeisempää vaalikampanjointia. Somekampanjointi kuitenkin usein keskittyy puolueisiin ja asioihin. Tämä selvisi, kun Tampereen yliopiston viestinnän tutkijat selvittivät puolueiden ja niiden puheenjohtajien viestintää sosiaalisessa mediassa viime eduskuntavaalien aikana.

Euroopan ja Suomen metsäala ja puuston määrä ovat kasvaneet viimeisten …

Artikkeli Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu – metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Sään lämpeneminen saa Lapin jokien virtaamat tällä viikolla nopeaan nousuun. Lämpöaalto jää kuitenkin ennusteiden mukaan lyhytaikaiseksi ja viikonloppuna on huomattavasti kylmempää. Tästä syystä lumen sulaminen näyttää jakautuvan pitkälle aikavälille ja tulvasta tulee monissa joissa kaksihuippuinen: ensimmäinen virtaamahuippu tämän viikon lämpenemisen seurauksena ja toinen toukokuun lopulla tai vasta kesäkuun alulla.
Juuri avautunut näyttely pohtii ihmisen suhdetta keramiikkaan, saveen ja ympäristöönsä.

Kaikki raskauspahoinvointi ei ole ”vain aamupahoinvointia”. Hyperemesis gravidarum eli hyperemeesi on harvinainen voimakkaan raskauspahoinvoinnin äärimuoto, josta kärsivä odottaja voi oksentaa jopa kymmeniä kertoja päivässä viikkojen ajan. Lauantaina 15.5. vietetään kansainvälistä Hyperemesis gravidarum -päivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tästä monen odotusta varjostavasta sairaudesta. 

Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle toi tarvetta kehittää Kelan ja kuntien välisiä yhteistyötapoja. Tutkimuksen mukaan onnistuneita yhteistyön kokeiluja olivat tutustumiset toisten työhön sekä aikuissosiaalityön ja maahanmuuttopalveluiden pitämät infot Kelan työntekijöille.
Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. SYKE kannustaa uudessa Policy Brief -julkaisussaan kuntia ottamaan ilmastonmuutos ja luontokato haltuun, tukemaan kuntalaisten arjen kestäviä valintoja ja hakemaan kestäviä ratkaisuja yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Julkaisu on suunnattu kuntien päättäjille, luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille.