Opiskelijatutkimus 2016

Description

Opiskelijatutkimus käsittelee suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Aineisto on kerätty Eurostudent VI-tutkimuksessa, joka kuuluu kansainväliseen Eurostudent-hankkeeseen. Hankkeessa tarkastellaan ja verrataan eri maiden opiskelijoiden olosuhteita. Suomessa hankkeesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja aineiston on kerännyt Tilastokeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni Erasmus+ -ohjelmasta. Aineisto käsittelee korkeakouluopiskelijoiden taustatietoja, opintoihin hakeutumista, taloudellista tilannetta ja ajankäyttöä, sekä antaa tietoa opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja opiskelijoiden odotuksia tulevaisuuden suhteen sekä jatko-opintojen rahoitusta ja syitä jatko-opintoihin hakeutumiselle. Aluksi kysyttiin opiskelun aktiivisuudesta, opinto-oikeuksien määristä, suoritettavasta tutkinnosta, opintojen pää- tai sivutoimisuudesta sekä etäopiskelusta. Seuraavaksi tiedusteltiin mahdollisista jatko-opinnoista sekä opinnoista ulkomailla, mukaan lukien vaihto-opintojaksot. Edelleen kysyttiin sijoittumisesta työmarkkinoille ja palkan määrästä. Seuraavat kysymykset käsittelivät asumisjärjestelyitä, liikkumista ja välimatkaa asunnon ja opiskelupaikan välillä. Kysyttiin myös tuloista ja menoista sekä niiden jakautumisesta. Tämän jälkeen käsiteltiin vielä ajankäyttöä, kysyen esimerkiksi työssäkäynnistä lukukausien aikana sekä ajankäytön jakautumisesta opintojen ja työn välillä. Taustamuuttujina ovat mm. ikä luokiteltuna, sukupuoli, opiskelusektori ja -ala luokiteltuna, opiskeluvuosi, kielitaito ja vanhempien koulutustaso. Lisäksi tieto siitä, ovatko vastaaja ja hänen vanhempansa syntyneet Suomessa ja onko vastaajalla lapsia.
Show more

Year of publication

2022

Type of data

Authors

Tilastokeskus - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Project

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Finnish

Open access

Restricted access

License

Keywords

ammattikorkeakoulut, Nuoret, Toisen ja korkea-asteen koulutus, Ajankäyttö, yliopistot, toimeentulo, korkeakoulut, asuminen, opiskelijat, korkeakouluopiskelu, opiskelu, opiskelu ulkomailla, kansainvälisyys, ansiotyö, Tulot, omaisuus ja investoinnit/säästäminen, opintolainat, opintotuki, elinkustannukset, budjetointi, etäopiskelu

Temporal coverage

undefined

Related to this research data