Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020

Description

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumerot: 293101 ja 314250) sekä Suomen akatemian rahoittamaa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan (INVEST) lippulaivahanketta (päätösnumero: 320162). Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he kokevat saavuttavansa haluamiaan asioita elämässä ja millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he itsensä sijoittavat. Lisäksi kartoitettiin, kokevatko vastaajat luottavansa muihin ihmisiin, ovatko he saaneet toimeentulotukea sekä kuinka hyvin he kokevat saavansa taloutensa kulut katetuiksi. Vastaajille esitettiin myös erilaisia mielialaa koskevia kysymyksiä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vuorovaikutuksesta naapureidensa kanssa, heidän asuinalueensa sekä kyseisen paikkakunnan keskustan turvallisuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, Suomen turvallisuudesta, sosiaaliturvasta sekä omasta hyvinvoinnista. Edelleen tiedusteltiin, kuinka tyytymättömiä tai tyytyväisiä vastaajat elämäänsä kokonaisuutena ovat. Taustamuuttujina ovat maakunta, sukupuoli, syntymävuosi, perhemuoto, kotitalouden rakenne, asunnon hallintaperuste, asuntotyyppi, koulutusaste, ammattiasema, kotitalouden tulot ja menot sekä mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Show more

Year of publication

2022

Type of data

Authors

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kainulainen, Sakari - Creator

Itä-Suomen yliopisto

Kouvo, Antti - Creator

Tampereen yliopisto

Saari, Juho - Creator

Turun yliopisto

Kujala, Pietari - Creator

Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos

Niemelä, Mikko - Creator

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Publisher

Project

Other information

Fields of science

SOCIAL SCIENCES

Language

Finnish

Open access

Restricted access

License

Keywords

tasa-arvo, elintaso, Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, Yleinen terveydentila ja hyvinvointi, turvallisuus, sosiaaliturva, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, toimeentulotuki, tyytyväisyys, Sosiaaliset olot ja indikaattorit, tyytymättömyys, sosiaalinen kerrostuneisuus, hyväosaisuus

Temporal coverage

undefined

Related to this research data